Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Udstillinger og udsmykninger

BKF arbejder for at styrke den skriftlige aftalekultur i kunstlivet.

Mundtlige aftaler skaber utryghed, misforståelser og uklarhed over, hvad der er aftalt. Og fører ofte til tvister, som kunne være undgået, hvis aftalerne var nedfældet skriftligt.

"Aftaler bør nedfældes på papir!"
 

BKF har i samarbejde med Foreningen af Danske Kunsthaller og UKK - Unge Kunstnere og Kunstformidlere udarbejdet følgende standardaftaler for udstillinger på kunsthaller, museer og andre udstillingssteder. De kan anvendes direkte eller blot til inspiration:


Følgende er BKFs egne standardaftaler:

 • Kunstforeninger mv. - Udstillingsaftale og -vedtægt :  pdf  /  word
 • Galleriaftale:  pdf word
 • Galleriaftale - engelsk:  pdf  word
 • Skitseaftale:  pdf   /   word
 • Udsmykningsaftale:  pdf   /   word
 • Konkurrencer:  pdf   /  word

"Tjek altid forsikringsforholdene ved udstillinger, også under transport og pakning."

 

Udstillinger i kunstforeninger
En vejledende tarif for deltagelse på udstillinger fastsættes årligt på BKFs ordinære generalforsamling. Der er tale om et minimumsvederlag, hvorfor der naturligvis kan aftales et højere udstillingshonorar:

■ A. udstillingsarrangøren betaler udstillingsvederlag på minimum 15 kr. pr. dag pr. kunstværk, dog minimum kr. 150 pr. dag eller
■ B. udstillingsarrangøren betaler 12 procent p.a. af de udstillede kunstværkers værdi, baseret på katalogpriser eller
■ C. forud for åbning af udstillingen indgår udstillingsarrangøren aftale om et minimumskøb, som ikke må fastsættes til et lavere beløb end vederlag efter A eller B.

Der betales for en mindsteperiode på 1 måned!

Visningsvederlag
Bekendtgørelsen om visningsvederlag sikrer, at bl.a. medlemmer af BKF får et vederlag, når de udlåner egne værker til udstillinger på statslige- og statsstøttede museer og kunsthaller.

Ordningen gælder

 • Udstillinger med nulevende billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med kunstnerisk hovedvirke i Danmark.
 • Udstillinger arrangeret af institutioner under Kulturministeriet, de statslige og statsanerkendte museer, statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder. Endvidere gælder ordningen udstillinger arrangeret af Statens Kunstfond i udlandet.
 • Alene udstilling af originalværker, der ikke er afhændet til tredjemand. Originalværker inkluderer også temporære og stedsspecifikke værker som performance, digital kunst mv., samt unika kunsthåndværk og unika design (masseproduceret design er ikke omfattet af den nye bekendtgørelse).

Senest 14 dage efter udstillingens slutdato skal den pågældende institution udbetale visningsvederlaget til kunstnere, designere eller kunsthåndværkere omfattet af ordningen.

Størrelsen af visningsvederlaget udregnes på baggrund af følgende satser fastlagt i bekendtgørelsen:

 • Kunstneren modtager 1% af originalværkets værdi pr. måned originalværket er udstillet.
 • Værkets værdi kan maksimalt være forsikringssummen.
 • Perioden beregnes fra den dato, hvor udstillingen åbner for publikum til og med udstillingens sidste åbningsdag. Mindsteperioden er 1 måned, maksimumperioden er 6 måneder.
 • Såfremt den samlede værdi af værk(er), som en enkelt kunstner stiller til rådighed, overstiger 750.000 kr., betales der dog kun 1 % af 750.000 kr.
 • Det maksimale månedlige visningsvederlag udgør dermed 7.500 kr. pr. kunstner pr. måned i maksimalt 6 måneder.
 • Uanset værkernes værdi, er minimumsvederlaget 2.500 kr. pr. kunstner.

Kulturstyrelsens hjemmeside kan man også læse mere om ordningen.


Udlån/udleje af billedkunst
12% p.a. af katalogpris. Mindsteperiode: 3 mdr.


Udsmykninger
Inden man påbegynder en udsmykningsopgave, er det er vigtigt, at der udarbejdes en skriftlig kontrakt, hvor bl.a. skitsehonorar og det samlede kunstnerhonorar fastsættes. Der er naturligvis stor forskel på, hvor stor en del af det samlede budget, der tilfalder kunstneren, afhængig af om der f.eks. er tale om et maleri eller en omfattende installation Bkf anbefaler dog følgende model som rettesnor:

Kunstneren skal som minimum have 25 procent af det samlede budget i kunstnerhonorar og yderligere 25 procent af dette kunstnerhonorar til eventuel udarbejdelse af et skitseforslag.


Priseksempel

Udsmykningsopgave med et budget på kr. 500.000

Kunstnerhonorar kr. 125.000 (25 procent af 500.000)

Skitseforslag kr. 31.250 (25 procent af 125.000)

I alt kr. 156.250

 

Ikke-kommercielle udstillingssteder
Sammen med udstillingsarrangøren er det vigtigt at sikre sig, at der er midler til produktion af værker, gennemførelse af udstillingen og honorering af de medvirkende. Almindelige honorar- og vederlagskrav kan ikke altid opfyldes ved alternative udstillingsprojekter. I det omfang, der opnås privat eller offentlig støtte til projekterne, bør der søges om honorering til de medvirkende kunstnere.
Vær opmærksom på, at det ofte er kunstneren selv, der skal ansøge om tilskud fra offentlige eller private fonde.


Non-profit projekter
Kunstnere bliver ofte bedt om at stille værker eller faglig indsigt til rådighed i 'den gode sags tjeneste'. I disse sammenhænge er det god idé at tilbyde sin ekspertise efter princippet: 'Alle for én', således at det ikke kun er kunstneren, som arbejder gratis. Det anbefales, at der stilles krav om honorering, såfremt andre medvirkende i projekterne honoreres.


Ny kunstproduktion - honorar
Såfremt man bliver bedt om at lave et udstillingsprojekt, som indbefatter ny kunstproduktion, bør man beregne sig et egentligt honorar ud over produktionsomkostningerne. Dette gælder særligt ved installationer, stedsspecifikke værker, interaktiv/processuel kunst m.v., og hvor værket ikke er umiddelbart salgbart, eller prisen for værket ikke i rimeligt omfang afspejler produktionsomkostningerne, tidsforbrug m.v.
Det anbefales, at man udbeder sig et minimumshonorar på ikke under 15.000 kr. pr. udstillingsprojekt.


Udsmykning af statsligt byggeri
Siden 1971 har der været krav om, at 1 procent af bygningsudgiften ekskl. moms for statsligt nybyggeri samt om- og tilbygning skal afsættes til kunstnerisk udsmykning. Beløbet udgør nu 1,5 procent af håndværkerudgifterne ink. moms. Der skal tillige afsættes beløb til kunstnerisk udsmykning for byggeri til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 procent.
Ordningen fungerer sådan, at statslige bygge- og anlægsarbejder, som udløser beløb til kunstneriske udsmykninger, kan anvendes forholdsvis frit indenfor den enkelte statsvirksomheds område og indenfor en rimelig tidshorisont.
Den kunstneriske udsmykning skal fortrinsvist ske i byggeri, hvortil offentligheden har adgang, eller byggeri, som anvendes af et betydeligt antal ansatte, som der står i cirkulæret. Der er givet frie hænder til, at udsmykningen kan finde sted som en integreret del af bygningen, eller som et indkøb af værker efter byggeriet er færdigt. Byggeriets egnethed for kunstnerisk udsmykning vurderes i en drøftelse med Statens Kunstfond.
Det anbefales, at drøftelsen foregår tidligt i byggeriets fase under udarbejdelse af byggeprogrammet og før bygherrens godkendelse af projektforslaget. Udsmykningsopgaver, der ikke overstiger 250.000 kr., kan dog besluttes af bygherren uden forelæggelse for Statens Kunstfond.