Competition for Ferme-Asile's Residency Program in Sion (Switzerland) ... læs mere >>>

Assistant Professor in Art - Painting and Drawing - University of California, Riverside ... læs mere >>>

Hus med atelier til salg i Aabenraa ... læs mere >>>

Nomineret til BKF-pris: Kunstnere skaber nyt liv i lokalmiljøet... læs mere >>>

Nyt nummer af Fagbladet Billedkunstneren på gaden ... læs mere >>>

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet og Kunstnersamfundet

Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten
1050 København K
Tlf. 33 74 49 10
www.akademiraadet.dk

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter.

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der også står til rådighed for rådgivning af kommunale myndigheder mv., samt af Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury, der optager nye medlemmer i Kunstnersamfundet.

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne, Designskolen og Konservatorskolen, udgør tilsammen Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Akademiet består af 60 ordinære medlemmer: 30 arkitekter og 30 billedkunstnere, der vælges af Kunstnersamfundets medlemmer. Valgperioden er 6 år og halvdelen af medlemmerne er på valg hvert 3. år. Akademiet kan desuden have indtil 12 rådsvalgte medlemmer.

Akademiet vælger Akademiraadets medlemmer, samt indvælger æresmedlemmer i Akademiet. Akademiets medlemmer har pligt til at lade sig indvælge i de udvalg, som Akademiraadet nedsætter, og i øvrigt at bistå ved løsning af de opgaver, som påhviler Raadet.

Akademiraadet

Akademiraadet består af 12 medlemmer opdelt i 2 faggrupper: 6 arkitekter og 6 billedkunstnere. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen af og blandt Akademiets medlemmer. Hvert år er halvdelen af rådsmedlemmerne på valg. Hver faggruppe i Raadet udpeger en formand for et år ad gangen. Akademiraadets formand - der også er præsident for Akademiet for de Skønne Kunster - vælges af og blandt Raadets medlemmer for ét år ad gangen (dog højst i 3 på hinanden følgende år).

Akademiraadets opgaver
Akademiraadet udøver Akademiets virksomhed som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, udskriver guldmedaljekonkurrencer og udpeger censorer og medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv.

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
Akademiet har siden 1895 haft et stående udvalg til bedømmelse af forslag til nye kunstneriske udsmykninger i kirkerne. Udvalget tager ikke stilling til det historiske, men behandler udelukkende spørgsmål, der har med det kunstneriske at gøre.
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst er Kirkeministeriets og stiftsøvrighedernes rådgiver og konsulent i kunstneriske spørgsmål - også i forbindelse med anlæg af og udsmykninger på kirkegårde, i kapeller mv.

Kunstnersamfundet

Kunstnersamfundet har ca. 1.350 medlemmer og er opdelt i to sektioner: arkitekter og billedkunstnere. Kunstnersamfundet er ikke en fagforening eller lignende, men medlemskab af Kunstnersamfundet giver adgang til deltagelse i Akademiets arbejde til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

Kunstnersamfundets medlemmer er valgbare og valgberettigede ved valgene af de 60 ordinære medlemmer af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt ved valg af medlemmer til Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury.

Optagelse i Kunstnersamfundet kan ske på baggrund af modtagne ansøgninger eller efter indstilling fra jurymedlemmer. (Ansøgningsskema og yderligere information findes på www.akademiraadet.dk).

Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury

Kunstnersamfundet vælger 6 af de i alt 12 medlemmer i Juryen, mens de øvrige 6 medlemmer udpeges af Akademiraadet.  Medlemmerne vælges for 3 år. Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury anerkender nye medlemmer til optagelse i Kunstnersamfundet på baggrund af en vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed. Man optages for en periode på 12 år. Hvis juryen ved en optagelsesperiodes udløb finder, at vedkommende ikke længere er aktivt udøvende kunstner, vil valgperioden ikke kunne forlænges.