To lektorater i billedkunst ledige på Det Jyske Kunstakademi ... læs mere >>>

Call for Participation in the 28th Kunstschau 2018 ... læs mere >>>

Har du noget, du ønsker at udstille på Godsbanen i Aarhus? ... læs mere >>>

Nomineret til BKF-pris: Kunstnere skaber nyt liv i lokalmiljøet... læs mere >>>

Nyt nummer af Fagbladet Billedkunstneren på gaden ... læs mere >>>

Kunstnermoms og alm. moms

Billedkunstnere er omfattet af særlige regler for moms. En del af den kunstneriske virksomhed er fritaget for moms, for en anden del skal der betales almindelig moms (25 procent), og endelig er salg af kunstnerens førstegangsværker belagt med en særlig kunstnermoms (5 procent).

Momsfritagelse
Ifølge momsloven er forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed fritaget for moms. Ved anden kunstnerisk virksomhed forstås foredragsvirksomhed, optræden og lignende.

Almindelig moms
En almindelig erhvervsvirksomhed skal momsregistreres, når omsætningen overstiger 50.000 kroner, hvilket også er tilfældet for den del af den kunstneriske virksomhed, som ikke er direkte momsfritaget. Dette gælder eksempelvis for udstillingsvederlag, salg af reproduktioner via f.eks. postkort eller plakater. Disse aktiviteter er belagt med den almindelige momssats, også selvom man som kunstner benytter kunstnermomsen ved salg af originale værker.

Kunstnermoms
Hvis en kunstners salg i årets løb overstiger kr. 300.000, bliver han momspligtig for resten af året og det følgende år.
Der skal kun betales afgift af salg, som finder sted efter, at registreringspligten er indtrådt. Registreringspligten kan indtræde i løbet af året. Når den ophører, vil den altid ske ved udgangen af et år. Er registreringspligten ophørt, skal der ikke betales moms af salg efter dette tidspunkt.
Grundlaget for beregning af den udgående moms ved kunstneres førstegangssalg er 20 procent af salgssummen, svarende til en effektiv momssats på 5 procent (20 procent af 25 procent).
Grundlaget for beregning af den indgående moms er udgifterne til køb af materialer m.v. til produktionen. Der er fradragsret for hele momsbeløbet, det vil sige 25 procent.

Værker der er omfattet af kunstnermoms
■ Malerier, tegninger og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde (undtagen tegninger og hånddekorerede industriprodukter), collager og lignende
■ Originale stik, tryk og litografier
■ Originale skulpturer, uanset materialets art
■ Gobeliner og vægtekstiler udført i hånden på grundlag af kunstners originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end et eksemplar af hver
■ Originale keramiske produkter og mosaikker på træ
■ Keramiske unika
■ Emaljevarer på kobber
■ Foto signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer


Foto er kommet med i ordningen fra foråret 2006, men vær opmærksom på, at installationer, film og digital kunst fortsat ikke er omfattet af reglerne for kunstnermoms


Kunstnere kan sælge egne værker momsfrit eller med kunstnermoms både privat og på udstillinger, når salget foregår i kunstnerens eget navn. Salget kan ligeledes ske gennem gallerier, når der er en skriftlig aftale med kunstneren om salg, og det fremgår af salgsfakturaen, at salget er sket i kunstnerens navn og for dennes regning (i den forbindelse anbefaler vi Bkfs anvisningsaftale). Kunstneren skal have den fulde ejendomsret til kunstværket, indtil salget finder sted. Det er således en forudsætning, at galleriet alene medvirker som formidler i forbindelse med salget. Galleriet skal betale moms efter lovens almindelige regler af formidlingshonoraret (provisionen). Dette gælder også provision for salg af udenlandske kunstneres værker.

Såfremt salg af kunstværker sker i galleriets eller kunsthandlerens eget navn, skal der betales 25 procent i moms, med mindre galleriet m.fl. anvender reglerne om brugte varer.

Anvendelse af kunstnermoms-regler gælder ifølge afgørelser truffet under den gamle moms-lovgivning ved kunstnerens salg af egne kunstværker, uanset om kunstværket betales som engangsydelse eller årlige licensydelser.

Kunstnermoms omfatter også afsætning af gengivelsesrettighederne til kunstnerens egne arbejder og fremstilling af litografier, som sker ved et samarbejde mellem en kunstner og en grafisk virksomhed, og hvor kunstneren evt. betaler medgående materialer og foretager den kunstneriske udformning af det grafiske værk, medens virksomheden stiller værksted, maskiner og teknisk bistand til rådighed.
Hvis de fremstillede litografier deles med halvdelen til kunstneren og halvdelen til virksomheden, og parterne sælger hver deres del af oplaget, skal den grafiske virksomhed betale fuld moms, mens kunstneren enten er momsfri eller kan beregne momsen efter kunstnermomssatsen på 5 procent.

Momsregistrering
I følgende tilfælde skal du altid momsregistreres:

■ Førstegangssalg af egne værker overstiger 300.000 kroner i et enkelt år
■ Din kunstnervirksomhed, som ikke er fritaget for moms, overstiger 50.000 kroner

Men du kan også frivilligt lade dig momsregistrere for at opnå fordelene ved kunstnermomsen.
Det er indlysende, at kunstnere med store materialeudgifter vil have en særlig fordel ved momsregistreringen, men derudover kan der ved salg via gallerier opnås en betydelig besparelse i forhold til tidligere.
Nedennævnte eksempel kan illustrere forskellen, idet der i begge tilfælde forudsættes, at kunstneren står som sælger, og at galleriet i begge tilfælde som bruttohonorar modtager halvdelen af salgssummen.

 

Eksempel

 

Kunstneren er ikke momsregistreret

   

Salgspris

  kr. 75.000

Galleriprovision inkl. moms

  kr. 37.500

Kunstnerens andel

  kr. 37.500

 

   

Kunstneren er momsregistreret

   

Salgspris inkl. moms

  kr. 75.000

Galleriprovision inkl. moms

  kr. 37.500

 

  kr. 37.500

 

   

 

   

Tilbagebetaling af negativ moms fra Skat

  kr. 3.929

Samlet indtægt

  kr. 41.429

 

   

Beløbet fremkommer således:

   

Salgspris ex. moms (100/105 á kr. 75.000)

kr. 71.429  

Kunstnermoms (salgsmoms)

kr. 3.571  

 

   

Galleriprovision ex moms (100/125 á kr. 30.000

30.000  

Moms af galleriprovision

kr. 7.500  

 

   

Afregning fra galleriet

  kr. 37.500

salgsmoms

kr. 3.571  

Købsmoms

kr. 7.500  

Tilbagebetaling af negativ moms fra Skat

3.929 kr. 3.929

 

  kr. 41.429


Ordningen er i praksis endnu mere gunstig, idet der i eksemplet kun er regnet med købsmoms af galleriprovisionen i virkeligheden ville kunstneren også få købsmoms retur af alle materialekøb og øvrige momsbelagte erhvervsudgifter.