Udstillinger på museer og kunsthaller

BKF anbefaler, at man anvender Den Ny Udstillingsaftale ved udstillinger på danske museer og kunsthaller.
Aftaletaleskabelonen kan anvendes direkte eller som oplæg til en forhandling om en udstillingsaftale.

Den Ny Udstillingsaftale fastsætter de overordnede vilkår for udstillinger, herunder forsikringsforhold, PR og formidling, arrangementer og økonomi i forbindelse med udstillingen.

Ved fastsættelse af kunstnerhonorar anbefaler BKF følgende:

 • Honorar for tilrettelæggelse af udstillingen, opsætning, nedtagning, deltagelse i møder og arrangementer fastsættes efter BKF’s vejledende mindstepriser
 • Tilskud til eventuel ny kunstproduktion aftales særskilt
 • Visningsvederlag fastsættes som minimum efter de lovpligtige tariffer (se nedenfor)

Den Ny Udstillingsaftale er udformet i samarbejde med Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Unge Kunstnere og Kunstformidlere samt anbefalet af Organisationen af Danske Museer.

Find Den Ny Udstillingsaftale og andre standardaftaler til brug i kunstlivet her… 

Udstillinger i kunstforeninger, virksomheder og i andre sammenhænge

BKF anbefaler, at man anvender BKF’s udstillingsaftale ved udstillinger i kunstforeninger, virksomheder og i sammenhænge, hvor der er behov for at få fastlagt de konkrete forhold omkring en udstilling. Aftaletaleskabelonen kan anvendes direkte eller som oplæg til en forhandling om en udstillingsaftale.

BKF’s udstillingsaftale fastsætter de overordnede vilkår for udstillinger, herunder bl.a. forsikringsforhold og kunstnerhonorar.

En vejledende tarif for deltagelse på udstillinger fastsættes årligt på BKF’s ordinære generalforsamling. Der er tale om et minimumsvederlag, hvorfor der naturligvis kan aftales et højere udstillingshonorar.

Udstillingsarrangøren betaler et vederlag til kunstneren for udlån af kunstværker. Vederlaget fastsættes enten som et køb af værk eller som et honorar. Ved køb af værk må prisen ikke fastsættes lavere end efter nedenstående tariffer:

A
Soloudstilling:               kr. 5.500 pr. måned
Gruppeudstilling:         kr. 4.500 pr. måned
Gruppeudstilling:         kr. 3.000 pr. måned

B
Udstillingsarrangøren betaler 12% p.a. af de udstillede kunstværkers værdi, baseret på katalogpriser.

Tjek altid forsikringsforholdene, også under transport og pakning!

Udstillinger på gallerier

Se BKF’s anbefaling til aftaler og vilkår for udstillinger på gallerier her…

Udstillinger på kunstnerdrevne udstillingssteder og udstillinger i ikke-kommercielle sammenhænge

BKF har ikke fastsat generelle retningslinjer for udstillinger på kunstnerdrevne udstillingssteder.

Almindelige aftaler om udstillingsvilkår, herunder udstillingshonorar og tilskud til produktion af nye værker, kan typisk ikke opnås ved udstillinger på kunstnerdrevne udstillingssteder. BKF anbefaler dog, at i det omfang, der opnås privat eller offentlig støtte til projekterne, bør der tillige søges om honorering til de medvirkende kunstnere.

Udstillinger i ‘den gode sags tjeneste’

Kunstnere bliver ofte bedt om at stille værker eller faglig indsigt til rådighed i ‘den gode sags tjeneste’. I disse sammenhænge er det god idé at tilbyde sin ekspertise efter princippet: ‘Alle for én’.  Det anbefales, at der stilles krav om honorering, hvis andre medvirkende i projekterne honoreres.

Visningsvederlag på statslige- og statsstøttede museer, kunsthaller og andre udstillingssteder

Bekendtgørelsen om visningsvederlag sikrer, at bl.a. medlemmer af BKF får et vederlag, når de udlåner egne værker til udstillinger på statslige- og statsstøttede museer og kunsthaller.

Ordningen gælder

 • Udstillinger med nulevende billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med kunstnerisk hovedvirke i Danmark.
 • Udstillinger arrangeret af institutioner under Kulturministeriet, de statslige og statsanerkendte museer, statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder. Endvidere gælder ordningen udstillinger arrangeret af Statens Kunstfond i udlandet.
 • Alene udstilling af originalværker, der ikke er afhændet til tredjemand. Originalværker inkluderer også temporære og stedsspecifikke værker som performance, digital kunst mv., samt unika kunsthåndværk og unika design (masseproduceret design er ikke omfattet af den nye bekendtgørelse).

Senest 14 dage efter udstillingens slutdato skal den pågældende institution udbetale visningsvederlaget til kunstnere, designere eller kunsthåndværkere omfattet af ordningen.

Størrelsen af visningsvederlaget udregnes på baggrund af følgende satser fastlagt i bekendtgørelsen:

 • Kunstneren modtager 1% af originalværkets værdi pr. måned originalværket er udstillet.
 • Værkets værdi kan maksimalt være forsikringssummen.
 • Perioden beregnes fra den dato, hvor udstillingen åbner for publikum til og med udstillingens sidste åbningsdag. Mindsteperioden er 1 måned, maksimumperioden er 6 måneder.
 • Såfremt den samlede værdi af værk(er), som en enkelt kunstner stiller til rådighed, overstiger 750.000 kr., betales der dog kun 1 % af 750.000 kr.
 • Det maksimale månedlige visningsvederlag udgør dermed 7.500 kr. pr. kunstner pr. måned i maksimalt 6 måneder.
 • Uanset værkernes værdi, er minimumsvederlaget 2.500 kr. pr. kunstner.

Læs mere om visningsvederlagsordningen hos Statens Kunstfond…

Udlån/udleje af billedkunst

12% p.a. af katalogpris. Mindsteperiode: 3 mdr.