Billedkunstnernes Forbund oprettede i 1991 “Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond” (BKFO).

Fonden er nedlagt 2019, men fortsætter sin virksomhed i BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler.

Udvalget uddeler de kollektive midler, som via Copydan tilfalder BKF. Midlerne stammer dels fra puljer, hvor det ikke er lykkedes at finde den rette ejermand, dels fra puljer, hvor brug af billedkunst er belagt med en kollektiv afgift.

Udvalget yder støtte til følgende formål:
■ Styrkelse af billedkunstnernes juridiske og økonomiske rettigheder
■ Advokat- og revisorbistand i sager der fagligt vedrører billedkunstnere
■ Støtte til aktiviteter der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder nationalt og internationalt (f.eks. høringsmøder, konferencer, pjecer, information om Copydans ophavsretslige arbejde etc.)
■ Støtte til faglige og uddannelsesmæssige formål, som vedrører flere billedkunstnere
■ Støtte til sociale og kulturelle formål, som vedrører billedkunstnere
■ Tiltag der fremmer og tilgodeser aktiviteter, hvori rettighedshavere er engageret og som efter fondens skøn, bør modtage støtte.

Udvalget består af fem medlemmer. Tre medlemmer vælges/udpeges af BKFs generalforsamling/bestyrelse, og to medlemmer udpeges af Akademiraadet.

“Der uddeles ikke midler til almindelig udstillingsvirksomhed eller til individuelle uddannelsesformål, herunder studieophold og rejselegater”

Udvalget anvender ikke ansøgningsskemaer, men ansøgninger skal være på max 4 sider og indeholde:
■ En begrundelse for ansøgningen
■ Et budget for både indtægter og udgifter (finansieringsplan)
■ Andre relevante oplysninger og eventuelle bilag

Ansøgninger behandles på to årlige møder. Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september.

Ansøgninger sendes til bkf@bkf.dk.

BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler
Vingårdstræde 21, 1.th.
1070 København K

Foto øverst: Aske Thiberg og Signe Boe, de to første deltagere i et residency for nyuddannede billedkunstnere, lanceret 2019 af udstillingsstedet Sydhavn Station, med støtte af Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO).